Termínem pro deprese v tradiční čínské medicíně je yu nebo také yinyu.

„Yu" má dva významy: „deprese", nebo „stísnění stagnace". Následující článek je pohledem na jednotlivé přípravky z řad  „Tři poklady" a „Ženský poklad", z hlediska využití duševních a emočních poruch v rozsahu od těžké deprese až po pocity úzkosti, utkvělé myšlení a znepokojení.

Yu jako stísnění stagnace
Číňané mají pět stagnací - dřevo, oheň, země, kov a voda. V díle „Prosté otázky“ se říká: „Pokud stagnuje dřevo, rozpíná se, pokud stagnuje oheň, zvedá se, pokud stagnuje země, zmocňuje se, pokud stagnuje kov, vylučuje, pokud stagnuje voda, vylije se." V díle „Danxiho nejvlastnější metody" se pojednává o šesti stagnacích: čchi, krve, vlhkosti, hlenu, horkosti a stravy. Říká se tam: „Pokud jsou čchi a krev v harmonii, choroba nevzniká. Pokud stagnují, vzniká onemocnění. Mnoho onemocnění vzniká kvůli stagnaci. Stagnace způsobuje, že se věci hromadí tak, že nemohou volně proudit, chtějí se zvedat, ale nemohou, chtějí klesat, ale nemohou, chtějí se proměňovat, ale nemohou. Proto vzniká šest stagnací. „Jingyueova sebraná díla" z roku 1624 vysvětluje stavy emocí. Hovoří o šesti stagnacích: hněvu, zádumčivosti, starosti, smutku, šoku a strachu. To potvrzuje, že všechny emoce stagnace cchimohou vést ke stagnaci čchi. Říká: „U šesti stagnací je stagnace příčinou onemocnění. U emocionálních stagnací je nemoc (tj. emoce) příčinou stagnace.

"Yu" jako duševní deprese
„Yu" kromě významu „stísnění-stagnace" znamená také duševní sklíčenost, kterou čínské knihy obvykle přiřazují k obtížím plného typu, tj. stísnění čchi jater, stísněnou čchi přeměňující se v oheň, stísnění čchi s hleny. Hlavní důraz je přitom kladen na stísnění čchi jater, a to především v počátečních stádiích. V pozdějších stadiích se hovoří o prázdnotě čchi, krve a jin. V čínské medicíně jsou stísnění a sklíčenost téměř synonyma, což naznačuje, že všechna sklíčenost a deprese jsou způsobené stísněním. Nicméně toto v praxi neplatí, protože mnoho typů depresí způsobuje prázdnota, zejména prázdnota ledvin. Je ale pravda, že i v typech způsobených prázdnotou se objevuje prvek stísnění, který se projevuje typickou rezistencí vůči zlepšení stavu u osob dlouhodobě trpících depresí.

DUCH (shen)
Shen je naše vědomí, které nám umožňuje vnímat naše emoce. Například, když se zlobíme, je to způsobeno játry, ale je to shen srdce, který cítí zlobu a ví, že se zlobíme. Proto tedy jedna z funkcí shen je řídit náš emoční život a v důsledku toho je trvale spojen s mentálními a emočními stavy. To částečně vysvětluje, proč je tak běžný klinický nález červená špička jazyka. Nemusí to ale bezpodmínečně ukazovat na problém související výhradně se srdcem, může to pramenit z jakékoliv emoce a mít vliv na jakýkoliv orgán, např. starosti a zádumčivost ovlivňují slezinu, smutek ovlivňuje plíce, zlost játra. Takové emoce ovlivňují různé orgány, ale srdce je sídlo ducha shen, je orgánem, který je „cítí".

ÉTERICKÁ DUŠE (hun)
Zatímco shen nám umožňuje uvědomění si sebe jako lidské bytosti, hun představuje svět duševna. Hun má jangovou podstatu a je vetknut do dítěte tři dny po narození. Podstatou duše hun je neustálý pohyb, hledání a objevování, avšak nikdy ustrnutí. Když hun v noci trochu putuje, sníme - je to normální. Nicméně, když je snění nadměrné, hun hledá a putuje příliš mnoho. Zajímavé je, že ze západního úhlu pohledu nejvíce snění nastává v průběhu REM fáze spánku, když se bulvy pod zavřenými víčky rychle pohybují. Z pohledu čínské medicíny jsou to játra, která kontrolují a vyživují oči. Hun je tedy základní složkou shen, protože mu dává pohybový rozměr (přicházení a odcházení), který se projevuje naší schopností plánovat, mít vize, inspiraci, smysl pro orientaci, vztahy atd.

SHEN A HUN PŘI DEPRESI
Vztah mezi shen a hun je u depresí určující. Jeden bez druhého nemohou fungovat. Aby byl člověk duševně a emočně zdráv, musí být jejich vztah v rovnováze. Hun dává shen dynamiku pohybu -přicházení a odcházení, což se projevuje schopností pěstovat vztahy s druhými lidmi, s okolím, mít plány, sny, být tvořivý, mít inspiraci, tvůrčí myšlení a vize. To vše pochází z hun, ne ze shen a srdce. Když je člověk nerozhodný a nejistý, co má dělat se svým životem, je to proto, že hun nemá tu volnost pohybu - přicházet a odcházet, jak je mu přirozené. Na druhou stranu shen kontroluje a integruje hun. Pokud shen nekontroluje hun, hun bude „přicházet a odcházet" příliš. Dále ještě shen musí toto vše integrovat do mysli. Hun je moře myšlenek, které ustavičně probublávají. Shen může ale pracovat v jednom okamžiku pouze s jedinou, takže musí hun kontrolovat a též integrovat veškerý materiál pocházející z hun do psychiky. Můžeme být často svědky „hyperaktivního" hun u dětí, které vdechují život neživým předmětům a mají překvapivě vyvinutý smysl pro představivost. Po dosažení sedmi let začíná shen sílit a postupně přináší „řád" a „kontrolu" fantazii duše hun.
Shen a hun hrají také svoji roli při bipolární depresi. Hun je v tuto chvíli „hyperaktivní" a přináší nekonečné množství myšlenek, ale duše shen není schopna je integrovat. To je důvod, proč jsou lidé s manickou depresí často tolik kreativní. V manické fázi bipolární deprese hun přichází a odchází příliš. V extrémních případech mánie vzniká psychóza a způsobuje „šílenství". Avšak existuje mnoho různých stupňů závažnosti a nejsou vždy tak extrémní, jako je tento. Při mírnějším průběhu mají lidé mnoho nápadů, začínají mnoho aktivit, jsou velmi aktivní v noci, nejsou schopni odpočívat, jsou zmatení, nadmíru utrácejí - a nikdy nic nedokončí. Naopak, když hun nepřichází a neodchází dostatečně, nastane depresivní fáze bipolárního onemocnění. Projevuje se extrémní letargií, únavou, nezájmem, beznadějí, apatií, skleslostí, nedostatkem vizí, plánů atd.

DEPRESE - STAVY PLNOSTI (shi)

Stagnace čchi jater

Deprese, náladovost, úzkost, frustrace, podrážděnost, napětí, předmenstruační napětí. Strunovitý pulz. Často může utlumený a depresivní vzhled osoby zakrýt pravou podstatu problému, ale strunovitý pulz ji odhalí.

Tři poklady a Ženský poklad:

Uvolnění sevření (Release Constraint, T26)

Osvobození z pout (Freeing Constraint, T52)

Stagnace čchi jater měnící se na oheň
Úzkost, deprese, neklid, vznětlivost, pocit tlaku na hrudi, červený jazyk po stranách, žlutý povlak jazyka, rychlý, strunovitý pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Osvobození slunce (Freeing the Sun, T68)

Horkost bránice
Neklid, deprese, pocit úzkosti pod srdcem, nespavost, žlutý povlak jazyka, rychlý pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Jasná duše (Clear the Soul, T27)

Horkost hlenů zneklidňující ducha
Neklid, deprese, podrážděnost, neklidný spánek, nadměrné snění, oteklý jazyk s lepkavým povlakem, klouzavý pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Jasná duše (Clear the Soul, T27)

Stísnění a stagnace krve
Neklid, deprese, neklid v noci, vznětlivost, neklidný spánek, hodně snů, fialový jazyk, pulz strunovitý nebo zadrhávající.

Tři poklady a Ženský poklad:

Červený neklid (Red Stirring, T18)

Stísnění čchi a hlenů

Rozladěnost, střídání nálad, předmenstruační napětí, také mírné příznaky „dian" jako jsou apatie, zapomínání jíst, zpomalené myšlení, poruchy spánku, povlak jazyka lepkavý, strunovitý nebo hladký pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Jasná duše (Clear the Soul, T27)

Otevření srdce (Open the Heart, T28)

DEPRESE – SMÍŠENÉ STAVY
Prázdnota krve jater způsobující stísnění čchi jater

Předmenstruační napětí, pocity frustrace, napětí, podrážděnost před menstruací, pláč a únava po menstruaci, nespavost, bezcílnost, bledý jazyk, strunovitý-zadrhávající, nebo tenký pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Osvobození luny (Freeing the Moon, T32)

Vzácné moře (Precious Sea, T59)

Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37)


DEPRESE - STAVY PRÁZDNOTY

Starost zraňuje mysl

Deprese, zapomětlivost, úzkost, nechuť cokoliv dělat, sklíčenost, pláč, protahování a zívání, bledý jazyk, vlhký bílý povlak jazyka, strunovitý a tenký pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37)

Rozehnání mraků (Breaking Clouds, T66)

Prázdnota krve srdce a sleziny
Zádumčivost, deprese, neustálé přemýšlení, bušení srdce, bázlivost, obtíže s usínáním, nechutenství, bledý jazyk, slabý nebo zadrhávající pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37)

Prázdnota jangu srdce
Deprese, zimomřivost, choulení se, nechuť cokoliv dělat, zlost, bušení srdce, lekavost, nespavost, bledý jazyk, hluboký slabý pulz nebo uzlíkovitý (u závažných případů).

Tři poklady a Ženský poklad:
Rozehnání mraků (Breaking Clouds, T66)

Prázdnota jin s vyšleháváním prázdného ohně
Deprese, večerní úzkost, nervozita, nespavost, červený jazyk, strunovitý-nitkovitý pulz, nebo plovoucí-prázdný pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Zpevněný duch (Root the Spirit, T29)

Prázdnota jangu ledvin
Vyčerpanost, deprese, nechuť cokoliv dělat nebo jít ven, malátnost, zimomřivost, choulení se, nedostatek vůle a iniciativy, velmi bledý jazyk, slabý, hluboký, pomalý pulz.

Tři poklady a Ženský poklad:

Rozehnání mraků (Breaking Clouds, T66)

Posílení kořenů (Strengthen the Root, T02)

TŘI POKLADY U DEPRESÍ
Rozehnání mraků (Breaking Clouds, T66)

Deprese může mít mnoho příčin. Tento přípravek je variantou buzhong yíqi tangu a je určen zejména pro deprese z prázdnoty čchi a druhotně ze stagnace čchi. Základní účinek je "pozvednutí" jak emoční, tak i tělesné úrovně. Taková osoba může mít na jedné straně mírné projevy deprese jako jsou: chronicky špatná nálada, skleslost, depky. Na druhé straně může být intenzivně deprimovaná, mít nedostatek sebeúcty a sebedůvěry. Nemá z ničeho potěšení a trpí intenzivním pocitem viny. Ačkoliv statečně zkouší nepodlehnout, je neustále ve špatné náladě a napětí. Intenzita úsilí vynakládaná na zvládání stavu může být někdy pociťována jako neúnosná. Má pocit nereálná, těžko to zvládá společensky, má tendenci k záchvatům pláče a často tento pocit popisuje jako "neschopnost uvidět světlo na konci tunelu".

Uvolnění sevření (Release Constraint, T26)

Je velice účinný pro ovlivňování emočního napětí a depresí vznikajících ze stísnění čchi jater, a to zejména u mužů, ačkoliv ne výhradně. Je indikován převážně u stavů plnosti; tedy ne v případech, kdy stísnění čchi jater pramení z prázdnoty. Je určen pro emoční a duševní projevy stísnění čchi jater, které způsobuje zablokování shen s projevy: náladovost, duševní deprese, předmenstruační napětí, podrážděnost, frustrace, rozmrzelost a netrpělivost. Nejtypičtějším rysem tohoto stavu zablokování ducha shen je zaprvé jistý duševní zmatek pramenící ze stagnace a za druhé silný odpor ke všem duševním nebo emočním změnám. Taková osoba může mít obrovské množství potlačeného hněvu, ale není schopna ho využít tak, aby vyvolala pozitivní změnu. Lidé trpící závažným stísněním čchi jater se nemusí vždy jevit jako nahněvaní a zuřiví. Stejně tak totiž může v některých případech stísnění čchi jater zapříčiňovat utlumenost, zakřiknutost, deprese a uzavřenost.

Osvobození luny (Freeing the Moon, T32)

Je varianta klasického „Prášku pro pohodu" (xiaoyaosan), která je zaměřena na předmenstruační emoční napětí a ovlivňuje stavy vznikající na pozadí stísnění čchi jater a některé stavy prázdnoty krve jater.

Taková osoba cítí napětí, podrážděnost, ale také smutek a depresi. Může kolísat mezi pláčem a hněvem. Nedostatek krve jater způsobuje, že duše hun není zakořeněná. Naopak stagnace čchi jater obtěžuje hun, způsobuje podrážděnost a depresi.

Kombinované typy stísnění čchi jater s prázdnotou krve jater v pozadí se vyskytují zejména u žen. Hlavně když stísnění čchi jater převládá před začátkem menstruace. Důvod, kvůli kterému je žena před menstruací depresivní, ji nemusí obtěžovat v ostatních obdobích měsíce. Pokud je však ze stejného důvodu depresivní před menstruací každý měsíc, je třeba stav řešit (i když ji nemusí obtěžovat v jinou dobu cyklu).

Jasná duše (Clear the Soul, T27)
Je variantou klasického „Odvaru na teplotu žlučníku" (wendantang), která je zaměřena na emoční napětí a úzkost vznikající na pozadí hlenové překážky v hrudi, tedy i v plicích a srdci. Nazývá se Jasná duše, protože uklidňuje hun odstraněním hlenů i pročištěním horkosti a zároveň uvolňuje napětí tělesné duše uvolněním hrudníku a plic. Horkost hlenů znepokojuje ducha shen dvěma způsoby: hleny zahrazují otvory mysli a horkost zneklidňuje shen. Kombinace těchto dvou faktorů může způsobit duševní neklid a manické chování střídající se s těžkou depresí, bezdůvodný pláč nebo smích, nespavost. Taková osoba může cítit nervozitu a hovoří o „pocitu neklidu" v oblasti srdce. To může vypadat jako velmi mírná forma diankuang (viz předchozí příznaky). U žen se mohou někdy tyto problémy objevovat jen před menstruací, pak se přípravek užívá pouze v průběhu čtvrté fáze menstruačního cyklu. Tento syndromový model je obvykle způsoben zádumčivostí, žárlivostí, starostlivostí či utkvělým myšlením po dlouhou dobu. Čím utkvělejší jsou myšlenky, tím více horkosti vzniká, a čím více je horkosti, tím větší je náchylnost k utkvělému myšlení - vzniká tak začarovaný kruh.

Otevření srdce (Open the Heart, T28)
Je varianta „Odvaru s banxia a houpo" (banxia houpo tang), která je zaměřena na emoční napětí pramenící ze znepokojení, frustrace nebo potlačovaného hněvu, které se projevuje tísní na hrudi nebo pocitem překážky v krku. Často je citována jako směs rozhýbávající čchi jater, ale ve skutečnosti řeší stísnění čchi v hrudi pramenící spíše z plic a srdce, než z jater. Taková osoba trpí úzkostlivostí a také smutkem. Cítí se deprimovaná, často vzdychá a má typický pocit tísně na hrudníku a „knedlíku" v krku. To je způsobeno sevřením tělesné duše po v krku a hrudníku. Dlouhodobé stísnění čchi srdce zahrazuje shen a způsobuje závažné zmatení. Z těchto důvodů se přípravek užívá doslovně proto, aby „spadl kámen ze srdce". Zatímco stísnění jaterní čchi často vzniká z potlačených a nevyjádřených pocitů, stísnění čchi srdce a plic pramení spíše z dlouhodobého strachu a smutku. Proto je indikováno „Otevření srdce", když má osoba pocit, že její duše nemá klid, nebo třeba řeší závažné životní problémy.

Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37)
Je určeno pro stavy prázdnoty krve sleziny a srdce, které jsou obvykle způsobeny smutkem, žalem, starostmi nebo dlouhodobým šokem. Takové pocity vyčerpávají čchi sleziny, srdce i plic a po určité době vedou k prázdnotě krve. Osoba bude smutná, zoufalá, depresivní a unavená, bude náchylná k pláči, zejména na konci dne, nebo když bude unavená. Takový pláč pramení spíše z prázdnoty než ze stísněné stagnující čchi, proto nepomáhá zlepšení duševního stavu. Takové chování můžeme obvykle vidět u studentů, kteří mají hodně duševní práce a špatně se stravují - oba faktory oslabují slezinu. Mohou pak kolísat mezi pocity obav a podrážděnosti ze svých úkolů na straně jedné a smutkem, depresí a malomyslností na straně druhé.

Zpevněný duch (Root the Spirit, T29)
Je varianta starobylého „Odvaru navracejícího spánek" (yinmeitang), která je zaměřena na duševní neklid, úzkost, trápení a nespavost pramenící z prázdnoty krve jater, anebo jin jater. To vede k tomu, že hun není zakořeněná a člověk se cítí neklidný a bez cíle. Zklamání, zlost nebo nevyřešená zášť mohou způsobit, že se krev jater anebo jin jater stávají prázdnými. Pokud byla jin jater strávena dlouhodobě potlačovaným hněvem, osoba cítí napětí, úzkost, špatně spí, spánek je rušen nepříjemnými sny. Dalším charakteristickým znakem může být, že má během usínání zvláštní pocit „jako když plave" doprovázený nejasným pocitem úzkosti. V některých případech vyčerpává krev jater anebo jin jater smutek. Pak se osoba cítí deprimovaná, smutná, špatně spí, ale nemá příliš mnoho snů. Postrádá životní směr a je pro ni obtížné zaměřit se na osobní životní cíl. Může se jevit jako neschopná opustit vyjeté koleje a najít ze své současné situace cestu ven. Aby ulehčila svému trápení, může se odhodlat tvrději pracovat, což však dále vyčerpává jin jater; a čím více se vyčerpává jin, tím obtížněji se dokáže „vypnout" a odpočinout si, a tak vzniká začarovaný kruh.

Osvobození z pout (Freeing Constraint, T52)
Je varianta tradičních „Pokroutek na překonání napětí" (yuejuwari) a ovlivňuje předmenstruační napětí, které se projevuje výbuchy hněvu, náladovostí, depresí, rozmrzelostí atd. To jsou symptomy závažného stísnění čchi jater, které nevede pouze ke znepokojování ducha shen, ale také k jeho mírnému zahrazení. To se projevuje podrážděným chováním a křikem, nebo bitím členů rodiny. Přípravek je zaměřen na emoční a duševní projevy stísnění čchi jater v případech, kdy způsobuje zahrazení ducha shen: náladovost, duševní deprese, předmenstruační napětí, podrážděnost, frustrace, rozmrzelost a netrpělivost. Typickým rysem zahrazení ducha shen je především určitý duševní zmatek pramenící ze stísnění a dále výrazný odpor k jakékoliv duševní nebo emoční změně.

Volnost ústřední dráhy (Penetrating Vessel, T57)
Je specifický přípravek pro harmonizaci ústřední dráhy. Disharmonie ústřední dráhy a vzbouřené čchi je velmi častá u žen. Vzbouřená čchi je hlavní patologií této dráhy a způsobuje pocit popisovaný v čínštině jako „liji". V duševní rovině ho můžeme popsat jako pocit úzkosti. Na tělesné úrovni pak jako napětí v pojivové tkáni břicha. Obě tyto interpretace jsou platné. Taková osoba bude cítit úzkost, rozčilení, zvláště pak před menstruací, únavu a depresi. Snadno se může vyděsit. Bude bledá a v očích bude nedostatek ducha shen.

Osvobození slunce (Freeing the Sun, T68)
Pročišťuje horkost jater pramenící ze stísnění čchi jater. To je mnohem častější u mužů, kteří trpí dlouhodobým stísněním jaterní čchi (vzniká z emocionálních problémů), které vede k horkosti jater. Přípravek můžeme popsat jako obdobu tablet Osvobození luny (Freeing the Moon, T32) pro muže. Typickou příčinou vzniku stísnění čchi jater je potlačovaný hněv, frustrace nebo vztek. Taková osoba může mít obtíže přiměřeně vyjádřit svůj hněv, tj. nedá najevo, když ji někdo zneužívá, protože má sklon vyhýbat se konfliktu; nebo se neudrží a vybuchne kvůli sebemenší maličkosti. Případně může pendlovat mezi těmito dvěma reakcemi. Když se hněv vyjádří, dochází obvykle k nárůstu jangu jater. Když se potlačuje, způsobuje stísnění čchi jater. Osoba je pak vznětlivá, náchylná k záchvatům hněvu, nebo vypadá depresivně a utlumeně. Strunovitý pulz prozrazuje stísnění čchi jater způsobené hněvem. Dlouhotrvající stísnění čchi jater může vést k vzestupu horkostí jater, která způsobí úzkost a neklid. Přípravek nachází časté využití i u žen.

POROVNÁNÍ SMĚSÍ

Uvolnění sevření (Release Constraint, T26)

Osvobození luny (Freeing the Moon, T32)
Uvolnění sevření je na rozdíl od Osvobození luny vhodnější, pokud převládá stísnění čchi jater a jde primárně o stav plnosti. Naopak Osvobození luny je indikováno ve smíšených stavech prázdnoty a plnosti; u prázdnoty krve jater a čchi sleziny se stísněním čchi jater. Pulz a jazyk jsou dobrými rozlišovacími znaky mezi oběma přípravky. Pokud je pulz strunovitý a jazyk červený, předepisujeme Uvolnění sevření. Pokud je pulz celkově zadrhávající či tenký a v jednotlivých pozicích strunovitý, s bledým jazykem po stranách, předepisujeme Osvobození luny.

Jasná duše (Clear the Soul, T27)

Otevření srdce (Open the Heart, T28)
Jasná duše se používá u horkosti hlenů v hrudi, zatímco Otevření srdce u stísnění čchi hrudi. U obou se mohou projevovat deprese, pocit tísně a překážek na hrudi. Při horkosti hlenů je však více neklidu, mohou být přítomny některé známky manického chování. V případě stísnění čchi nejsou manické projevy (např. nervozita, pocit neklidu) přítomné. Účinek přípravků vyplývá i z jejich názvů. Horkost hlenů v hrudi vyžaduje projasnit duši. Stísnění vyžaduje otevřít, aby se rozhýbala čchi a zablokované emoce. Nejdůležitějšími rozlišovacími znaky jsou však pulz a jazyk. Jasná duše se používá, když má jazyk lepkavý, silný, žlutý povlak a pulz je klouzavý a rychlý. Otevření srdce se používá, pokud není přítomen silný povlak jazyka a pulz je v horní pozici mírně strunovitý, tj. protikladně k hladkému.

Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37)

Zpevněný duch (Root the Spirit, T29)

Oba se používají u prázdnoty krve s úzkostí a nespavostí. Uklidnění ducha se ale používá, když je prázdnota krve primárně způsobena slezinou a srdcem, zatímco Zpevněný duch je určen na vyživení krve jater. Z hlediska pozorovaných projevů je Uklidnění ducha více vhodné pro někoho, kdo trpí smutkem, únavou a pláčem společně s příznaky oslabení čchi sleziny. Zpevněný duch je vhodný pro toho, kdo trpí úzkostí, napětím, nespavostí a bezcílností společně s příznaky prázdnoty krve nebo jin jater. U prázdnoty krve sleziny a jater je duch neklidný, úzkostlivý, jsou narušeny spánek i schopnost se radovat; a tak duch potřebuje býti uklidněn, což vyplývá i z názvu přípravku. Pokud je tu ale prázdnota krve nebo jin jater, hun nemá vhodné místo k odpočinku a začíná putovat; potřebuje proto býti spíše zpevněn, než jen uklidněn.

Osvobození slunce (Freeing the Sun, T68)

Osvobození luny (Freeing the Moon, T32)

Osvobození slunce (z řady Tří pokladů) i Osvobození luny (z řady Ženský poklad) jsou indikovány u stísnění čchi jater vznikající na pozadí prázdnoty krve jater. Osvobození slunce se však využívá, když dlouhodobé stísnění čchi jater vede k horkosti jater, která způsobuje další symptomy jako jsou pocity horka, mírná žízeň nebo mírný pocit hořká v ústech. Červené strany jazyka (v oblasti jater) jsou samy o sobě dostatečným potvrzením přítomnosti horkosti jater. Pokud by byl jazyk po stranách bledý, používalo by se Osvobození luny. V obou případech se může osoba pohybovat mezi výbuchy hněvu a pocity únavy, plačtivostí či letargií. Pokud jsou ale přítomny též známky neklidu a úzkosti, používá se Osvobození slunce.

Rozehnání mraků (Breaking Clouds, T66)

Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37)

Už názvy těchto dvou přípravků vyvolávají představu typů depresí, pro které jsou určeny. Zamračená obloha je tíživá, skličující, tmavá a zakrývá výhled. Taková osoba trpí prázdnotou a poklesem čchi sleziny, bude mít pocity tíhy a tísně, ztrátu nadhledu, ponurou a chmurnou náladu. Rozehnání mraků umožňuje světlu procházet, tíha a tíseň se zmírní, výhled se vyjasní. Pozvedání a posilování čchi sleziny může být přirovnáno k umožnění slunci nakukovat skrz mraky. Výsledkem je projasňování nálady. A naopak u prázdnoty krve sleziny, jako protikladu čchi sleziny, nebude mít osoba dostatek pocitu uzemnění a stability. Uklidnění ducha pomáhá zakořenit a udržet ducha člověka díky uklidnění nadměrně aktivní mysli. A tak má přípravek větší účinek na ukotvování, na rozdíl od Rozehnání mraků, které má pozvedávací účinek.

přípravky Giovanni Maciocia

zdroj: Pragon, s.r.o., Bulletin Tři poklady